विभिन्न भाषा परिवारमा पर्ने भाषा/संख्या

विभिन्न भाषा परिवारमा पर्ने भाषा/संख्या 
=====================
#. भारोपेली भाषा परिवार---> ५१ वटा
#. भोटबर्मेली भाषा परिवार---> ६९ वटा
#. द्रविड भाषा परिवार---> १(झाँगड)
#. आग्नेय भाषा परिवार---> १(सतार)
#. नखुलेको भाषा परिवार---> १ वटा

********************************

Post a Comment

0 Comments